การใช้งานและดูแลรักษา
การไถนาที่ถูกวิธี
การไถเป็นการเตรียมดินให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช การไถที่ดี
และถูกต้องนั้น ขี้ไถต้องพลิกกลับตอซังและวัชพืชได้ดี พื้นที่ทั้งหมดถูกไถด้วยความลึก
สมํ่าเสมอและเป็นแนวตรง ทำ ให้ขี้ไถถูกแดดมากที่สุด
การไถ มี 2 วิธี คือ ไถจากกลางแปลงออกไปยังขอบแปลง และไถจากขอบแปลงเข้า
ไปยังกลางแปลง
1. วิธีไถจากกลางแปลงออกไปยังขอบแปลง
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 แบ่งแปลง ก่อนไถจะต้องแบ่งแนวกลางแปลงตามความยาวของแปลง โดย
เว้นระยะหัวงานทั้งสองข้างเท่ากับครี่งหนึ่งของความกว้างของแปลงเพื่อที่จะทำ ให้การไถรอบ
สุดท้ายไปสิ้นสุดที่ขอบแปลงพอดี เช่น แปลงยาว 40 เมตร กว้าง 20 เมตร ดังนั้นจะเว้น
ระยะหัวงานทั้งสองข้าง ๆ ละ 10 เมตร (ครึ่งหนึ่งของความกว้างของแปลง)
1.2 ไถเปิดงาน
1.2.1 ไถแนวที่ 1 โดยเริ่มต้นจากแนวกลางแปลงที่แบ่งไว้
1.2.2 เมื่อสุดแนวที่แบ่งไว้ให้เลี้ยวขวากลับ ไถแนวที่ 2 ให้กินดินที่อยู่ใต้ขี้ไถ
แนวแรก ถ้าไม่เช่นนั้นดินที่อยู่ระหว่างแนวที่ 1 และ 2 จะไม่ถูกไถ
1.2.3 ไถแนวที่ 3 ขี้ไถของแนวที่ 3 จะซ้อนอยู่บนขี้ไถแนวแรก และแนวที่ 2
1.2.4 ไถแนวต่อ ๆ ไป โดยการไถวนขวา แนวสุดท้ายจะสิ้นสุด
ถ้าใช้วิธีการไถเช่นนี้อยู่เป็นประจำ ทุก ๆ ปี กึ่งกลางของแปลงจะสูงเป็นเนิน ควรจะแก้
ไขโดยการไถด้วยวิธีที่ 2 ในปีถัดไป
2. วิธีไถจากขอบแปลงเข้าไปยังกลางแปลง
วิธีการไถวิธีนี้ไม่มีการไถเปิดงานที่กลางแปลงเหมือนวิธีที่หนึ่ง การไถเริ่มจากขอบ
แปลงตรงมุมใดมุมหนึ่งขึ้นไปจนสุดเขตแปลงตรงกันข้าม แล้วเลี้ยวซ้ายวนไปเรื่อย ๆ จนสิ้น
สุดที่กลางแปลง
ถ้าใช้วิธีการไถเช่นนี้อยู่เป็นประจำ ทุกๆ ปี กึ่งกลางของแปลงจะเป็นแอ่ง ควรจะแก้ไข
โดยการไถด้วยวิธีที่ 1 ที่กล่าวมาแล้ว โดยสลับกันไปทุกปี
การไถที่ดีนั้น ขี้ไถต้องสมํ่าเสมอ ไม่สูง ๆ ตํ่า ๆ หรือไม่เท่ากัน ถ้าไถห่างจากแนวเดิม
มากจะทำ ให้เหลือดินส่วนที่ไม่ถูกไถ โดยสังเกตได้จากการที่ขี้ไถไม่พิงกัน และเห็นแนวตอซัง
หรือวัชพืชชัดเจน