การใช้งานและดูแลรักษา
การปรับไถ
การใช้รถไถเดินตามในการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกพืชต้องอาศัยอุปกรณ์ที่สำ คัญ คือ
ไถหัวหมู และไถจาน ดังนั้น การปรับไถที่ถูกต้องจะทำ ให้ขี้ไถถูกพลิกขึ้นมาอย่างสมํ่าเสมอ
สำ หรับการปรับไถหัวหมูหรือหัวผาลนั้น ถ้าต้องการจะไถให้ลึกก็เพียงแต่หมุนพวง
มาลัยที่ติดอยู่ที่หางไถไปทางขวาในทิศตามเข็มนาฬิกา ถ้าต้องการจะไถให้หัวผาลกินดินตื้น
ก็หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกา
ส่วนการปรับไถจานหรือผาลจานนั้น มีวิธีการ คือ
ถ้าใช้สำ หรับไถนาในแปลงซึ่งมีนํ้าขัง ต้องหมุนเกลียวของพวงมาลัยไปทางซ้ายในทิศ
ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำ ให้หางหรือล้อคัดท้ายตํ่าลง ใบผาลจะได้ยกขึ้น ไม่จมดินลึกเกินไป
ถ้าใช้สำ หรับไถไร่หรือไถในแปลงที่มีดินแห้ง ก็ควรจะไถให้ลึกโดยหมุนเกลียวของพวง
มาลัยไปทางขวาในทิศตามเข็มนาฬิกา ใบผาลจะลดตํ่าลงไปกินดินลึกตามความต้องการ
ถ้าหากใบผาลทั้งสองกินดินไม่เท่ากัน ก็ควรจะแก้ไขโดยการปรับที่หน้าแปลนข้อต่อ
ถ้าใบหน้ากินดินน้อยกว่าใบหลังก็บิดไปทางขวา ใบผาลจะเอียงได้ระดับและกินดินได้
เท่า ๆ กัน ถ้าขณะไถ รถไถเดินไม่ค่อยตรงทางเฉไปเฉมา ก็ควรจะปรับทิศทางตรงคัน
ปรับล้อคัดท้าย โดยหมุนไปทางขวาในทิศตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้ไถกินดินไปทางซ้าย และ
ถ้าหมุนไปทางซ้าย ไถก็จะกินดินไปทางขวา
เมื่อปรับทุกจุดเรียบร้อยแล้ว ไถก็จะทำ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ